Litet aktuellt - höst 2019

oktober 7, 2019
Efter 4 års uppehåll med att åka till Kenya bestämde vi oss att åka i november 2018 och februari 2019 i en månad varje gång. 

Allt har fungerat mycket bra under tiden tack vare lärare som hjälpt oss att sköta allt till det bästa med information, tackbrev från barnen, foto och betyg. Det finansiella sker från oss 3 gånger/år.

Detta år har 17 styck 3-5 åringar börjat förskolan och de har fått skolavgift,uniformer, gymnastikkläder,skor och strumpor, gymnastikskor, skolmateriel och mat varje dag. Vi har också betalat för 18 st behövande barn i olika åldrar i olika skolor. Det fanns barn som var så trasiga i sina uniformer så vi ordnade att 60 barn fick nya uniformer och  gymnastikkläder. Vilken glädje och tacksamhet de utstrålade. Totalt hjälper vi c:a 200 barn i skolan.

* * *

LITTLE NEWS - AUTUMN 2019

After 4 years of not travelling to Kenya we decided to go there November 2018 and February 2019 for one month each time.

Everything has worked very well in the meantime thanks to the teachers who helped us manage everything on place - with information, "thank-you" letters from the children, photos and school grades. The financial help is managed by us 3 times per year.

This year, 17 children 3-5 years old have started preschool and they have received school fees, uniforms, gym clothes, shoes and socks, sneakers, school supplies and food every day. We have also paid for the needs of 18 children of different ages in different schools. There were kids whos uniformes were in such a poor condition that we arranged for 60 kids to get new uniforms and gym clothes. What joy and gratitude they radiated with! In total, we help about 200 children in school.

* * * 

 

Musas betyg

december 10, 2017
Musas betyg
 

Brev från Musa

december 10, 2017
Brev från Musa
 

Tackbrev

december 20, 2016
Ett exempel på tackbrev från ett fadderbarn som slutat 8:an och som fått sin förskola och grundskoleutbildning, mat och rent vatten varje dag

* * *

 

Läsåret

september 12, 2016
Läsåret har tre terminer.

Under första terminen har alla barn i vårt projekt fått skolavgifter, böcker, uniformer, gymnastikkläder,strumpor, skor och mat varje dag under 2016.

Vi har två skolor med åttioåtta elever i den ena och sextiotre elever i den andra. Dessutom har vi några familjer med barn i andra skolor som vi stöder på samma sätt.

Termin 1 - Omfattar månaderna januari, februari och mars. Ledigt under april.
Termin 2 - Omfattar månaderna maj, juni och juli. Ledigt under augusti.
Termin 3 - Omfattar månaderna september oktober och november. Ledigt under december.

Efter varje termin får vi betyg på alla barn. Det är ingen som är underkänd. Till vår stora glädje har vi några barn som är ettor i sina respektive klasser.

Nämligen:
Alice i klass 4 som är nummer 1 utav 52 elever.
Gloria i klass 5a som är nummer 1 utav 27 elever.
Peris i klass 5b som är nummer 1 utav 27 elever.
Moses i klass 6 som är nummer 1 utav 49 elever.
Musa i klass 8 som är nummer 1 utav 50 elever.
Dessutom är Ester nummer 6 utav 54 elever i klass 5 och Hope nummer 3 utav 67 elever i klass 3.

I Kenya är barnen helt införstådda med att utbildning är nyckeln till livet och man kämpar verkligen för att lära sig så mycket som möjligt.

Vi har bara ett fåtal elever i gymnasiet som vi hjälper fullt ut beroende på att det är mycket kostsamt eftersom eleverna måste inackorderas på annan ort.

Exempelvis har vi en pojke som kostar 10000 kronor per år och en flicka som kostar 15000 kronor per år.

* * *

THE SCHOOL YEAR

The school year has three terms.

During the first term, all children in our project received school fees, books, uniforms, sneakers, socks, shoes and food every day in 2016.

We take care of two schools - eighty-eight students in one and sixty-three students in the other. In addition, we have some families with children in other schools that we support in the same way.

Term 1 - Covers the months of January, February and March. Holidays during April.
Term 2 - Covers the months of May, June and July. Holidays during August.
Term 3 - Covers the months of September, October and November. Holidays during December.

After each term, we receive grades for all children. No one is failing. To our great joy, we have some children who are best in their respective classes.

These are:
Alice in class 4 is number 1 out of 52 students.
Gloria in class 5a is number 1 out of 27 students.
Peris in class 5b is number 1 out of 27 students.
Moses in class 6 is number 1 out of 49 students.
Musa in class 8 is number 1 out of 50 students.
In addition, Ester is number 6 out of 54 students in class 5 and Hope is number 3 out of 67 students in class 3.

In Kenya, children fully understand that education is the key to life and they really strive to learn as much as possible.

We only take care of a few students in high school that we help fully due to the fact that it is very costly because the students have to be accommodated elsewhere.

For example, we help a boy who costs SEK 10,000 per year and a girl who costs SEK 15,000 per year.

* * * 

Liten blir stor

februari 28, 2014

En kväll när Göran och jag var på promenad på stranden, det var sista veckan på vår vistelse, kom en pojke och gick bakom oss, ibland bredvid och ibland framför oss. Han tittade på oss som om han ville säga något. Vi köpte några träfigurer av en man. Hos en äldre kvinna stannade vi och köpte sjalar i fin bomull.

När vi handlat färdigt kom han fram och sa att han hade slutat 8:an i skolan. Eftersom vi har ett par hundra barn i skolan som vi omöjligt kan känna igen i annan miljö så kände vi inte igen honom.

Han berättade att han ville tacka så mycket för att vi hade betalat hans skolgång från förskolan och alla åtta åren i grundskolan sammanlagt 11 år. Detta var sant för han berättade vilka kompisar med namn som vi kände gick i samma skola.

Han sa: "Jag ber för er varje dag och tackar Gud för att jag fått gå i skolan. Jag har så många kompisar som inte har en chans att gå i skolan eftersom det inte finns pengar hemma."

Vi frågade honom: "Vad gör du här på stranden?" Han hade en plastburk med 5 vattenflaskor som han bar på. "Jag säljer vatten så att jag kan ge mamma mat - hon ligger hemma och är sjuk i malaria..."

* * *

LITTLE GETS BIG

One evening, when Göran and I were walking on the beach, it was the last week of our stay, a boy came and went behind us, sometimes next to, and sometimes ahead of us. He looked at us as if he wanted to say something. We bought some wooden figures from a man. From an elderly woman we bought scarves in fine cotton.

When we finished shopping, the boy came back and said that he had finished the 8th grade in school. Since we take care of a few hundred kids in different schools we could not possibly recognize one of them in another environment so we did not know who he was.

He told us that he wanted to thank us so much for that we had paid his schooling from kindergarten and all eight years of primary school - a total of 11 years. He was saying the truth as he told us which class mates who's names we knew
went to the same school.

He said: "I ​​pray for you every day and thank God that I could to go to school. I have so many friends who do not have a chance to go to school because of there is no money at home."

We asked him: " What are you doing on the beach?" He had a plastic bucket with 5 bottles of water. "I sell water so that I can give my mom food - she is at home sick with malaria..."


* * *


 

Kyrkotal

februari 3, 2014

När vi gjorde vår budgetplanering inför 2014 konstaterade vi, att tack vare stor ekonomisk hjälp från olika håll, hade möjlighet att utöka vår hjälp till behövande skolbarn i Kenya.

Vi hade genom kontakter med människor som vi känner sedan tidigare fått tips om en skola som tidigare inte hade några sponsorer.

Skolan är relativt ny och hade därför endast elever upp till klass fem.

Vi tog kontakt med skolan och bestämde en mötestid med skolledningen.

Vid detta möte fick vi reda på att man senare på dagen skulle ha en information om skolans verksamhet under 2014.

Inbjudna till denna informationsträff var representanter från kommunen, skolledningen, samtliga lärare samt familjemedlemmar till samtliga elever.

Samlingen skulle ske i kyrkan som fanns inom området och som var sammanslagen med skolan.

Vi hade vid mötet med skolledningen meddelat att vi kunde hjälpa femtio av de mest behövande med att finansiera deras skolgång. Detta uppskattades mycket av skolledningen. Man hade kanske tänkt sig att vi i bästa fall kunde stödja ett tiotal elever.

Den person som hos oss motsvarar kyrkorådets ordförande gjorde en förfrågan till Asta om hon kunde tänka sig att hålla ett tal vid informationsmötet. Eftersom Asta är van vid att tala om vår verksamhet i Kenya samtyckte hon till detta.

Strax innan mötet skulle börja kom ordföranden fram till Asta och sade till henne att hon absolut inte fick tala om att vi tänkte hjälpa barn ekonomiskt då detta skulle föranleda en storm av önskemål från föräldrarnas sida om ekonomisk hjälp.

Så situationen var denna att Asta skulle hålla tal inför en fullsatt kyrka på engelska, vilket inte är vårt naturliga modersmål, och att hon inte fick säga något om vad vår verksamhet i Kenya gick ut på.

Jag avundades inte henne på något sätt.

Asta höll ett fantastiskt tal utan att nämna något om vår verksamhet och fick kraftfulla applåder.


* * *
THE SPEECH IN THE CHURCH

When we did our budget planning for 2014 , we noted that thanks to great financial help from various sponsors, we had the opportunity to expand our assistance to needy school children in Kenya.

We had contacts with people we know already received tips about a school that had no sponsors before.

The school is relatively new and had therefore only students up to grade five.

We contacted the school and set a meeting time with the school management.

At this meeting, we found out that later that the day there would be held an information meeting about the school's activities during 2014.

Representatives from the municipality , the school administration, the teachers and the families of all students were invited to that briefing.

The meeting would take place in the neigbouring church which had a close relation to the school.

During our meeting with the school administration could we announce that we could help fifty of the most needy pupils to finance their learning. This was much appreciated by the school management. They had perhaps imagined that we, at best, could support a dozen students.

The person who was the church council president made ​​an inquiry to Asta if she was willing to give a speech at the meeting. Since Asta is used to speak about our activity in Kenya , she agreed to this.

Shortly before the meeting would start came chairman and told Asta she absolutely must not speak about that we came to help children financially as this would cause a storm of desire of parents for financial help.

So the situation was this that Asta would make a speech for a full church in English, which is not our native language, and that she could not say anything about what our activities in Kenya was all about.

I did not envy her in any way.

Asta gave a wonderful speech without mentioning anything about our business and got strong applause.


 

Kyrkobesök

september 28, 2013

Vid ett av våra besök i Kenya promenerade vi, som vi brukar göra när vi har någon tid över och inte besöker våra olika skolor, på stranden nedanför vårt hotell vid Indiska Oceanen.

Bland de försäljare som vi brukar göra affärer med träffade vi denna dag en kvinna som vi ibland köper halsband av. Vi stod och pratade om allt möjligt med henne och bland annat frågade vi vad hon tänkte göra över helgen. Hon berättade då att hon var djupt engagerad i en kyrka och att hon tänkte tillbringa en hel del tid där. När hon märkte att vi var intresserade av det kyrkliga livet undrade hon om vi ville komma och besöka henne i kyrkan nästa söndag.

Eftersom skolorna är stängda på söndagarna och vi inte hade något särskilt inbokat tackade vi ja till hennes inbjudan. Hon talade om för oss vid vilken hållplats vi skulle stiga av bussen på vägen mot Mtwapa. Efter en stunds väntan vid busshållplatsen anlände kvinnan med en annan buss.

Vi erinrar oss att det var en molnfri dag och att solen stod i zenit och temperaturen låg en bit över 30 grader. När vi startade vår vandring visade det sig att vår gångstig gick precis vid sidan av den väg på vilken vi kunde ha fortsatt vår bussresa. Vi fick gå vid sidan av vägen c:a en kilometer i värmen innan vi nådde kyrkan.

Utanför kyrkan fanns en busshållplats där vi lika gärna hade kunnat stiga av så vi undrade varför hon hade velat att vi skulle stiga av tidigare. När vi senare funderade över varför hon ville möta oss vid den första hållplatsen förstod vi att hon ville visa för sina vänner att hon hade vita bekanta.

När vi kom in i kyrkan välkomnades vi av pastorn och han talade om för oss att vi var de första vita människorna som besökt hans kyrka. Efter predikan var det dans i kyrkan och det rådde en mycket uppsluppen stämning. Vi blev uppbjudna att dansa med de övriga kyrkobesökarna så det var bara att hänga med så länge vi orkade.

* * *

CHURCH VISIT

On one of our visits to Kenya, we walked, as we usually do when we have some time to spare and do not visit our schools, on the beach below our hotel at the Indian Ocean.

Among the vendors that we usually do business with, we met this day a woman we sometimes buy the necklaces from. We stood and talked about all sorts of things with her and among other things we asked what she was going to do over the weekend. Then she said that she was deeply involved in a church and that she was going to spend a lot of time there. When she saw that we were interested in the religious life, she wondered if we wanted to come and visit her in church next Sunday.

As schools are closed on Sundays, and we had not booked anything in particular we accepted the invitation. She told us at the bus stop we would get off the bus on the way to Mtwapa. After a short wait at the bus stop the woman arrived with another bus.

We recall that it was a clear day and the sun was at its zenith and the temperature was well above 30 degrees. When we started our hike we found that our footpath went just to the side of the road on which we could have continued our bus ride. We had to go by the side of the road about one kilometer in the heat before we reached the church.

Outside the church was a bus stop where we could just as well get off so we wondered why she had wanted us to get off earlier. When we later wondered why she wanted to meet us at the first stop, we knew that she wanted to show her friends that she had white friends.

When we got into the church, we were welcomed by the pastor and he told us that we were the first white men who visited his church. After the sermon, there was dancing in the church and there was a very high-spirited mood. We were to dance with the other church attendees so it was just to hang out with as long as we could.

* * *


Den kvinna som tog oss med till kyrkan.Hon sjöng psalmen "O store Gud" på Swahili för oss där.

(The woman who took us to the church. She sang a psalm "Oh Great God" in swahili for us there.)

 

Förskoleelever och grundskoleelever

juni 1, 2013
I en av våra skolor har det bestämts att barnen i fortsättningen ska ha uniformer i ny färg eftersom den röd-vitrutiga är lik de andra skolornas.

Vi har 82 barn i denna skolan och nu har alla fått den nya uniformen i grå-lila. Förskolebarnens flickor får klänning och från första klass till och med 8:an får flickorna kjol och blus och pojkarna får skjorta och shorts.

Förutom nya uniformer fick alla gymnastikkläder, skor, flera par strumpor, ryggsäck, böcker och skolavgift.

Under tiden vi arbetade i skolan såg vi 18 barn hade uniform som inte var tillåten i skolan och när vi frågade ledningen om varför, fick vi till svar att föräldrarna hade ingen chans att köpa den till sitt barn. Egentligen skulle de få gå hem i väntan på att få den rätta uniformen. Vi erbjöd barnen och föräldrarna att vi kunde hjälpa till att köpa var sin uniform.

Den glädje som barnen kände syns på fotot och föräldrarnas tacksamhet var enorm. Barnen behövde inte känna sej annorlunda, nu ser de ut som alla de andra.

* * *

PRESCHOOL AND SCHOOL PUPILS

In one of our schools has been decided that the children in the future should have new uniforms in color because the red-white checkered is like the other schools.

We have 82 children in this school and now everybody has got the new uniforms in gray-purple. Preschool girls will get dresses and from the 1st grade until the 8th grade the girls will get skirt and blouse and the boys will get shirt and shorts.

Besides new uniforms everybody will get gymnastics apparel, shoes, several pairs of socks, backpacks, books and school fees.

Meanwhile, we were working in the school, we saw 18 children who had uniforms that were not allowed in school, and when we asked the management why, we were told that the parents had no chance to buy it for their child. Actually, they get to go home in anticipation of getting the right uniform. We offered the children and parents the possibility that we could assist in purchasing the uniforms.

The joy that the children felt is visible on the photos and the parents' gratitude was enormous. The kids did not have to feel differently, now they look like all the others.

* * * 

Nyfödda killingar

april 25, 2013

När vi var i Kenya födde de båda första getterna var sin killing med 1 dags mellanrum. Det blev 1 killing av varje kön. Familjen deltog i båda födslarna och för barnen var det en stor upplevelse att få se nyfödda djur. De hade mycket att berätta om i skolan, för både kompisarna och lärarna.

Vi hade fått önskemål från olika personer som givit pengar för att de vill hjälpa till att ge getter till fattiga familjer. Det blev 2 familjer som är grannar och goda vänner som fick 3 getter tillsammans och 2 andra familjer fick 2 getter vardera.

I en familj där kvinnans man dog i en magsjukdom hjälpte en granne till att bygga gethus och i de andra familjerna byggde pappan gethuset.

* * *

NEWBORN GOATLINGS

When we were in Kenya the the first two goats gave birth to one goatling each with one day between. There was one goatling of each gender. The whole family participated in both births and for the kids it was a great experience to see the newborn animals. They had much to tell about at school, for both friends and teachers.

We had received requests from various people who have given money to our projects as they wanted to help in providing goats to poor families. There were two families who were neighbors and good friends who got three goats
together and two other families received two goats each.

In a family where the woman's husband died of a stomach illness
a neighbor helped to build a goat house and in the other families the fathers built gouthouses.

* * *
 
 

Webdesign agcharity@ymail.com

Modifierat: 2016-04-26

Skapa en gratis webbplats med Yola