Mjölk till barnen

april 14, 2013
Vi brukar hjälpa barn på ett barnhem. Det finns 46 övergivna barn där och mamman började för ett 20-tals år sedan med att ta hand om en liten flicka som var hittad. Detta barnhem har vuxit undan för undan. Många barn läggs på olika ställen så att någon ska hitta dem. Eftersom det inte finns abort så överlever barnen graviditeten. Unga flickor och fattiga mammor eller föräldrar klarar inte av att behålla sina barn. För några år sedan funderade vi på om vi skulle kunna köpa en ko till barnhemmet för att barnen ska få mjölk varje dag. I år besökte vi barnhemmet igen och eftersom de flyttat till ett annat ställe och har en yta stor som knappt en fotbollsplan med nya hus, blommor, buskar, höns med kycklingar, getter och en hund, så finns det plats och behov av en ko. Vi besökte olika gårdar för att hitta en fin ko som mjölkar många liter 2 ggr dagligen.

Vi hittade en ko som är 4-5 år har fått 2 kalvar och är nu dräktig och ska kalva i april. Det finns inte gröna ängar att beta på som i Sverige så därför köpte vi en hackelsemaskin så att personalen på barnhemmet kan gå ut i bushen och plocka kvistar och gröna växter. Det hackas sönder i maskinen och blandas med majsmjöl och vatten och då blir det bra mat för kon.

En förening hade givit en stor summa pengar och det var en del av dessa pengar vi omsatte till barnhemmet.


* * *
THE MILK FOR THE CHILDREN

We use to help children in an orphanage. There are 46 abandoned children there and the mother began about 20 years ago by taking care of a little girl who was found left alone. This orphanage has grown gradually. Many children are beeing placed in different places for anyone to find them. Since there are no abortions, the kids survive pregnancy. Young girls and poor mothers or parents are unable to keep their children.

A few years ago we wondered if we could buy a cow to the orphanage for the children to get milk every day. This year we visited the orphanage again and as they moved to another place and have an area the size of almost a football field with the new houses, flowers, shrubs, chickens, goats and a dog, so there is room and need for a cow. We visited various farms to find a nice cow possible to milk many liters 2 times daily.

We found a cow that is 4-5 years old, has already had two calves and is now pregnant and will calve in April. There are no green pastures to graze on as it is in Sweden, so therefore we bought a chopping machine, so that the staff at the orphanage can go out in the bush and pick twigs and green plants. These are chopped in the machine and mixed with corn flour and water, and then there is great food for the cow.

An association has given a large sum of money and it was a part of this money we used for the orphanage.

* * *
 

Olika färdsätt

mars 1, 2013

När vi startade vår hjälpverksamhet vid en skola i Kenya så var det fotvandring som gällde mellan vårt hotell och skolan. Promenaden tog närmare en och halv timma i varje riktning.

Efter det att vi lärt känna skolans ledning bättre startade vi intagning av elever. Vi valde inte själva ut vilka elever vi skulle erbjuda hjälp med skolkostnaderna. Det gjordes av skolans föreståndare.

Om vi till exempel önskade betala för tre flickor och tre pojkar tog han fram en lista på de mest behövande barnen.

När detta var gjort var det bara att bestämma en dag då vi skulle gå runt och besöka de olika hyddorna och bjuda in till skolundervisning.

Vi startade tidigt på morgonen och vandrade hela dagen eftersom skolan hade ett stort upptagningsområde.

Efter en tid tyckte vi att dessa promenader var mycket ansträngande i den höga temperaturen.

Vi övergick då till att hyra varsin cykel inklusive förare. Vissa cyklar var till och med utrustade med en transistorradio under sadeln så att om man så önskade kunde lyssna till musik under färden. Det visade sig vara en god ide eftersom det gick lätt att ta sig fram på detta sätt på de smala stigarna i bushen.

Efter en tid försvann cykelekipagen ur gatubilden och man erbjöd i stället transport med motorcyklar.

Vi använde oss en tid av detta transportsätt ända tills vi råkade ut för en olycka där vi båda blev skadade.

På senare tid har vi så gott som uteslutande övergått till att använda oss ett fordon som kallas tuk-tuk. Det är en trehjuling som närmast kan liknas vid en överbygd motorcykel och som kan ta max tre passagerare.

Detta fordon passar mycket bra till våra behov eftersom det kan ta sig fram där det knappast finns några vägar alls.

Att själv hyra ett fordon av något slag är totalt uteslutet dels på grund av den täta trafiken på de undermåliga vägarna och dels på grund av att det så gott som helt saknas vägskyltar och adresser i landet.


* * *
DIFFERENT MEANS OF TRANSPORT

When we started our help project at a school in Kenya, it was walking between our hotel and the school. The walk took almost one and half hour in each direction.

After we got to know the school's management better, we started admission of pupils. We did not choose ourselves which students we would offer help with school costs. It was made by the school manager.

If for example, we wanted to pay for three girls and three boys, he took out a list of the children most in needs.

When this was done, it was only to determine a date when we would go around and visit the various huts and invite to the school.

We started early in the morning and walked all day because the school had a large catchment area.

After a while, we thought that these walks were very exhausting in the high temperature.

We went then to rent bicycles including drivers. Some bikes were even equipped with a transistor radio under the seat so that if you wished you could listen to music while cycling. It proved to be a good idea because it was easy to get around in this way on the narrow paths in the bush.

After some time, disappeared bike crews from streets and they offered instead transport motorcycles.

We used a while this mean of transport until we got into an accident in which both of us were injured.

More recently, we have almost exclusively switched to use us a vehicle called tuk-tuk. It is a tricycle that can be likened to one of the rural motorcycle, which can take up to three passengers.

This vehicle is very well suited to our needs because it can move where there are hardly any roads at all.

Being able to rent a vehicle of any kind oneself is totally out of the question and because of the heavy traffic on the poor roads and partly because of the almost total absence of road signs and addresses in the country.


* * * 

Skolfrukost

december 20, 2012

De senaste två åren har vi betalat skolfrukost till ett stort antal elever vid en skola i Kenya. Vid vårt senaste besök talade skolledningen om för oss att avgiften som skolan begärt och vi betalat i förskott inte var tillräcklig utan skolan hade varit tvungen att betala mellanskillnaden.

Detta förvånade oss inte eftersom vi själva hade haft svårt att tro att 50 kronor per barn och läsår skulle vara tillräckligt.

Felet berodde på en felkalkylering av skolledningen.

Vi har således gått ut i god tro och sålt kort för 50 kronor styck och där angivit att detta skulle räcka för en elev under ett år.

Eftersom den avgift som vi erlagt för 2013 är 130 kronor per barn och år kan vi ej längre sälja dem för 50 kronor.

Vi har emellertid beslutat att tills vidare sälja korten för 100 kronor styck. De 30 kronor som fattas kommer vi att ta från vår övriga verksamhet.

* * *

THE SCHOOL BREAKFAST

The last two years we have been paying for breakfast at school to a large number of students at one of the schools in Kenya. During our last visit the school's administration told us that the charge the school requested and we paid in advance was not sufficient and that the school had had to pay the difference.

This does not surprised us because we ourselves had a hard time believing that 50 crowns per child per school year would be enough.

The error was due to a miscalculation done by the school administration.

Thus, we have been in good faith selling the post-cards for 50 crowns each hoping that this would be enough for one student for one year.

Since the fee we paid for 2013 is 130 crowns per child per year, we can no longer sell the post-cards for 50 crowns.

However, we have decided to be selling the cards for 100 crowns each. The needed 30 crowns extra we will take from our other projects.

* * *

 

Spädbarnsdöd

december 2, 2012

En dag när vi var ute och gick i byn nära skolan hände något vi inte varit med om tidigare. Vi var tillsammans med pastorn i skolan för att bjuda in nya elever 3-4 år som skulle få börja i förskolan.

Det ringde i pastorns mobil och vi förstod att något hänt. Han sa att vi skulle avbryta vårt arbete och gå till en familj som fått sorg. I den familjen har vi ett fadderbarn så föräldrarna ville att vi skulle följa med. När vi kom hem till deras hydda kom Pappan ut och berättade att hans yngsta dotter 3 månader var död. Hon hade haft hög feber och de hade dagen före varit hos någon doktor som givit en injektion och någon timme innan hon dog hade hon fått en injektion till. Vad den innehöll visste de inte. Vi samlades runt den lilla flickan och bad för henne och pastorn visade ett stort stöd för familjen.

Det var stor sorg i familjen och storasyster som känner oss så mycket kom och satte sej i mitt knä.

Fyra timmar senare begravdes flickan utanför hyddan. Byborna gjorde en trälåda grävde en grop och sedan lades hon där. Det lades inga blommor på graven.

Dagen därpå var det en minnesstund på eftermiddagen och då samlades familjen släktingar grannar medlemmar i kyrkan och vi för att sjunga, det spelades musik och pastorn talade. Kvinnorna satt på ena sidan utanför deras hydda och männen på andra sidan och pastorn och vi satt i mitten. När minnesstunden började ta slut fick alla lämna en gåva och då gav man mjöl av olika sorter, grönsaker, några shilling eller vad man hade, så att familjen skulle få något att äta.

Kvinnorna som var med på minnesstunden var klädda i sin färgglada tyger, ingen hade svarta kläder.


* * *
DEATH OF A BABY

One day when we were out walking in the village, near the school something we have not experienced before happened. We were accompanied by the pastor in the school to invite new 3-4 years old students that would begin in kindergarten.

The pastor's mobile phone rang and we knew something happened. He said that we should stop our work and go to a family who was in sorrow. In that family we have a foster child so parents wanted us to come. When we came to their hut father went out and told us that his youngest daughter, who was 3 months old, was dead. She had high fever and they had the day before gone to a doctor who gave her an injection and than, an hour before she died, she had received one more injection. They did not know what kind of a medication it was. We gathered around the little girl and prayed for her and the pastor showed great support for the family.

There was great sadness in the family and the older sister who knows us so well came and sat down in my lap.

Four hours later, the girl was buried outside the hut. The villagers made ​​a wooden case, dug a hole in the ground and then she was put in there. There were no flowers on the grave.

The next day there was a memorial service in the afternoon and the family, their relatives, neighbors, church members, and we gathered along to sing. During the ceremony the music was played and the pastor spoke. The women sat on one side outside the hut and the men on the other side, and the pastor and we sat in the middle. As the memorial began to run out everyone could leave a gift. So they gave the family flour of different types, vegetables, a few shillings, or what they had, so the family could get something to eat.

The women who attended the memorial service were dressed in their colorful fabrics, no one had black clothes.


* * *
 

Vattenprojekt

november 25, 2012

I Mikanjuni school har vi betalat för 68 elever under 2012 med skolavgift och uniformer. Där har ägaren installerat en tank med vatten på 2500 liter, som fylls på varje vecka med färskt vatten. Vi har lovat att hjälpa till 2013 med betalningen av vatten så att alla 250 barn som går där ska få 1 liter vatten på morgonen och 1 liter vatten vid lunchtid.

Nästa år är det 48 barn vi betalar för. Alla som gått i 8:e klass har slutat så det finns möjlighet att bjuda in fler i framtiden om vi får in pengar.

* * *

WATER PROJECT

In Micanjuni School we have paid for school fees and uniforms for 68 students in 2012. There the owner has installed a water tank for 2500 liters, which is filled every week with fresh water. We have promised to help even 2013 with the payment for the water so that all 250 children who attend there can get one liter of water in the morning and one liter of water at lunchtime.

The next year it will be 48 children we pay for. Everyone who attended 8th grade has finished so there will be an opportunity to invite more in the future if we collect enough money.

* * *

 

Getprojekt

november 20, 2012
Det finns mycket information i massmedia att man ska köpa en get och ge till de fattiga. Om detta ska ske så måste man se till att geten kan stängas in på kvällen så inte tjuvar kan stjäla den. Man måste också se till att det finns mycket gräs och att geten har en yta som är tillåten att äta på. Det måste finnas tillgång till färskt vatten.

Vi fick önskemål från 2 vänner i februari att köpa 2 getter som present till någon familj. Det var ett stort uppdrag som vi jobbade med och dessutom måste det vara en seriös familj som vill ta hand om dessa djur.

Det blev en familj som vi känt sedan vi gjorde första resan till Kenya. De har 4 barn och Pappan har byggt en hydda gjord av lera korallstenar och kogödsel om det går att få tag på. Inne i hyddan är det jordgolv.

Han gjorde en utbyggnad på sidan av hyddan på 2.5 x 2.5 meter och gjöt cementgolv för att kunna rengöra det och la sedan aluminiumplåt på taket.

Sedan köpte han 2 getter en som är brun och svart och en som är svart och vit i 2-årsåldern. Kvittot på getterna är vedimerat med tumavtryck av säljaren köparen och 2 vittnen.

Vi fick ett meddelande i juli att allt var bra med både familjen och getterna.

När vi kom i november så var båda dräktiga och förväntades att nedkomma under tiden vi är här, och i måndags kväll var det dags för den första killingen att se dagens ljus och då föddes en svart liten pojkkilling med en vit fläck i pannan. Efter 2 dygn kom nästa på natten en liten flickkilling som också är svart. Hela familjen var samlad vid båda tillfällena och för barnen var det en stor händelse att berätta om i skolan.

Den ena geten tog väl hand om sin killing och slickade henne ren men den andra geten fick hjälp av Pappan i familjen för att göra honom ren.

Här i Kenya anses man vara rik om men har en get.

Detta är hjälp till självhjälp och vi hoppas familjen ska kunna få mat för dan i fortsättningen.

* * *

GOAT PROJECT


There is plenty of information in the media that one can buy a goat and give it to the poor. For this to happen, one has to make sure that the goat can be closed during the night, so thieves can not steal it. One must also ensure that there is a lot of grass and that the goat has a surface that it is allowed to eat at. There must be access to fresh water too.

We have received requests from our two friends in February to buy two goats as a gift for any family. It was a huge task that we worked with and in addition, there must be a dedicated family that would take care of these animals.

There was a family that we have known since we made our first trip to Kenya. They have four children and their father have built a hut made ​​of mud, coral stones and cow manure he could get hold of. Inside the hut, there is a soil floor.

He made an 2.5 x 2.5 meters big extension on the side of the hut and poured cement floor for cleaning purposes and then added aluminum plate on the roof.

Then he bought two goats, one that is brown and black and one that is black and white, both two years old. The contract for the goats was signed with the thumbprints of the seller, the buyer and two witnesses.

We received a notice in July that all was well with both the family and the goats.

When we arrived in November both goats were pregnant and expected to give birth during the time we were there, and one Monday night it was time for the first goatling to see the light of day. It was a little, black male goat with a white spot on its forehead. After two days came the next goatling at night - a little female goat who also was black. The whole family was gathered on both occasions and for the kids it was a great event to talk about at school.

One goat took good care of his goatling and licked her clean but the second goat was assisted by father of the family to make him clean.

Here in Kenya one is considered to be rich having a goat.

This is a help to self-help, and we hope the family will be able to get food for the day in the future.


* * *
 

Rånförsök?

november 6, 2012

När vi för första gången besökte Afrika var vi med om något som vi har tänkt mycket på under de tretton år som har förflutit sedan dess.

Vi var på en veckas safari i Tanzania och övernattade på så kallade lodger vilket närmast kan liknas vid våra hotell. Vi tillbringade en natt på varje lodge och hela resesällskapet förflyttades mellan de olika lodgerna med resebolagets buss.

Vid en sådan förflyttning mitt ute i vildmarken hände följande:

Plötsligt fick vi se en man liggande till synes livlös bakom en kurva. Vår första tanke var ju förstås att här kommer chauffören att bromsa in och stanna för att se om vi på något sätt kunde hjälpa den stackars mannen.

Döm om vår förvåning när vi märkte att chauffören i stället för att sakta in ökade farten och fortsatte som om ingenting hade hänt.

Vår första tanke var att chauffören handlade helt fel och att det var oansvarigt att inte stanna och se hur mannen mådde.

Efteråt fick vi förklaringen:

Om vi hade stannat hade det visat sig att mannen inte alls var skadad utan förmodligen hade hans vänner kommit utrusande från buskarna beväpnade med machetes och tvingat oss att lämna ifrån oss våra värdesaker.

Chauffören kände till att detta var ett vanligt sätt att råna passagerarna i dessa bussar då man visste att vita människor ofta hade pengar och värdesaker med sig.

Så även om vi till en början tyckte att chauffören bar sig omänskligt åt var vi sedan glada för att han inte stannade.

* * *

ROBBERY ATTEMPT

When we first visited Africa, we were part of something that we've thought a lot about during the thirteen years that have elapsed since then.

We were on a week's safari in Tanzania and stayed at the so-called lodges, which can be compared to our hotel. We spent one night at each lodge and the entire traveling party moved between the various lodges with the travel company's bus.

At such a transfer in the middle of the wilderness the following happened:

Suddenly we saw a man lying apparently lifeless behind a curve. Our first thought was of course that this causes the driver to slow down and stop the bus to see if we could somehow help the poor man.

Imagine our surprise when we noticed that the driver instead of slowing down increased speed and continued as if nothing had happened.

Our first thought was that the driver was completely wrong and that it was irresponsible not to stop and see how the man was doing.

Afterwards we got the explanation:

If we had stayed, it had been shown that the man was not at all hurt, but probably had his friends come rushing out of the bushes armed with machetes and forced us to give them our valuables.

The driver knew that this was a common way to rob the passengers in these buses as they knew that white people often had money and valuables with them.

So although we initially thought that the driver behaved inhumanly we were then pleased that he did not stop.

* * *

 

Veckopeng

oktober 28, 2012
När vi hade basar hade vi besök av 2 barn, 1 pojke 10 år och 1 flicka 3 år. Vi hade träffat dem för några veckor sedan och då gav de bort hela sin veckopeng för att barnen i Kenya ska få mat i skolan. För 50:- får ett barn gröt varje dag under skoltid hela året. Pojken och flickan blev berörda av att det inte alltid finns tillgång till mat för alla barn i världen.

* * *

POCKET MONEY

When we had the bazaar we were visited by two children, a boy 10 years old and a girl 3 years old. We had met them a few weeks before and then gave away all their pocket money to kids in Kenya to get food at school. For 50 crowns - one child can get porridge every day during school hours throughout the year. The boy and the girl became concerned that there is not always access to food for all the children in the world.


* * *


 

Basar

oktober 22, 2012
Vi är mycket glada av att vi fick så många besökare på vår Basar samt att det blev ett nytt rekord när det gäller insamlade medel i jämförelse med tidigare Basarer.

Det var också glädjande att se att så många människor hade rest väldigt långt för att komma till oss.

Det är svårt att beskriva den tacksamhetskänsla vi har till alla de människor som har hjälpt oss att få in så mycket pengar till vår verksamhet. Bland dem som har hjälpt oss finns exempelvis:

Privatpersoner, butiker, församlingar, tidningar, musiker samt inte minst de personer som frivilligt ställt upp och hjälpt oss att genomföra Basaren.

Glädjande är även att så många har lovat att hjälpa oss även i fortsättningen vilket sporrar oss att fortsätta med vår verksamhet i Kenya.

* * *

BAZAAR

We are very happy that we got so many visitors to our bazaar, and that there was a new record in terms of funds raised compared to previous bazaars.

It was also great to see that so many people had traveled very far to get to us.

It is difficult to describe the gratitude we feel for all the people who have helped us to get so much money for our project. Among those who have helped us are, for example:

Individuals, stores, churches, newspapers, musicians and not least the people who volunteered and helped us to undertake the bazaar.

It is also great that so many have promised to continue help us, which encourages us to proceed with our work in Kenya.


* * *

 

Vart tog min mamma vägen?

oktober 13, 2012
Vi såg en liten flicka på en marknad som satt i en trälåda och tittade på oss med sina stora bruna frågande ögon.

Hennes mamma hade lämnat henne och storasyster eftersom hon hade svårt att försörja sina flickor. En familj som i dagsläget har 4 egna barn och 2 andra föräldralösa barn tog hand om båda flickorna. Det är tufft att ge mat och skola för en familj som redan är så fattiga.

Efter några månader när vi kom tillbaka satt Theresia fortfarande i trälådan, lite apatisk. Ingen dyna i botten att sitta på.

Nuvarande mamman som säljer grönsaker på sitt marknadsstånd fanns som en trygghet i hennes närvaro och bytte blöjor ( bommulstrasor ) vid behov. Lilla Theresia gjorde inga som helst protester vare sig av hunger eller våta blöjor.

Hennes storasyster bjöd vi in till en skola så hon fick börja första klass.

När vi berättade denna historia här hemma så har en fadderfamilj tagit Theresia som sitt fadderbarn och en annan familj har tagit storasyster Joice som sitt fadderbarn.

* * *

WHERE IS MY MOM?

During a market we saw a little girl sitting in a wooden box and looking at us questioningly with her big brown eyes.

Her mother had left her and her elder sister because she had a hard time taking care of her girls. A family who had four own kids and two other orphans took care of both girls. It's tough to provide food and school for a family that is already so poor.

After a few months after we came back sat Theresia still in a wooden box, a little apathic. No pad on the bottom to sit on.

Current mother selling vegetables in her stalls was there being helpful with her presence and changed diapers (cotton ones) if necessary. Little Theresia made absolutely no protest either from hunger or wet diapers.

We invited her elder sister to attend a school so she could start the first grade.

When we told this story here at home so have a sponsor family taken Theresia as their sponsor child and another family has taken her sister Joice as their sponsor child.

* * *

 
 

Webdesign agcharity@ymail.com

Modifierat: 2016-04-26

Skapa en gratis webbplats med Yola