En dag när vi var ute och gick i byn nära skolan hände något vi inte varit med om tidigare. Vi var tillsammans med pastorn i skolan för att bjuda in nya elever 3-4 år som skulle få börja i förskolan.

Det ringde i pastorns mobil och vi förstod att något hänt. Han sa att vi skulle avbryta vårt arbete och gå till en familj som fått sorg. I den familjen har vi ett fadderbarn så föräldrarna ville att vi skulle följa med. När vi kom hem till deras hydda kom Pappan ut och berättade att hans yngsta dotter 3 månader var död. Hon hade haft hög feber och de hade dagen före varit hos någon doktor som givit en injektion och någon timme innan hon dog hade hon fått en injektion till. Vad den innehöll visste de inte. Vi samlades runt den lilla flickan och bad för henne och pastorn visade ett stort stöd för familjen.

Det var stor sorg i familjen och storasyster som känner oss så mycket kom och satte sej i mitt knä.

Fyra timmar senare begravdes flickan utanför hyddan. Byborna gjorde en trälåda grävde en grop och sedan lades hon där. Det lades inga blommor på graven.

Dagen därpå var det en minnesstund på eftermiddagen och då samlades familjen släktingar grannar medlemmar i kyrkan och vi för att sjunga, det spelades musik och pastorn talade. Kvinnorna satt på ena sidan utanför deras hydda och männen på andra sidan och pastorn och vi satt i mitten. När minnesstunden började ta slut fick alla lämna en gåva och då gav man mjöl av olika sorter, grönsaker, några shilling eller vad man hade, så att familjen skulle få något att äta.

Kvinnorna som var med på minnesstunden var klädda i sin färgglada tyger, ingen hade svarta kläder.


* * *
DEATH OF A BABY

One day when we were out walking in the village, near the school something we have not experienced before happened. We were accompanied by the pastor in the school to invite new 3-4 years old students that would begin in kindergarten.

The pastor's mobile phone rang and we knew something happened. He said that we should stop our work and go to a family who was in sorrow. In that family we have a foster child so parents wanted us to come. When we came to their hut father went out and told us that his youngest daughter, who was 3 months old, was dead. She had high fever and they had the day before gone to a doctor who gave her an injection and than, an hour before she died, she had received one more injection. They did not know what kind of a medication it was. We gathered around the little girl and prayed for her and the pastor showed great support for the family.

There was great sadness in the family and the older sister who knows us so well came and sat down in my lap.

Four hours later, the girl was buried outside the hut. The villagers made ​​a wooden case, dug a hole in the ground and then she was put in there. There were no flowers on the grave.

The next day there was a memorial service in the afternoon and the family, their relatives, neighbors, church members, and we gathered along to sing. During the ceremony the music was played and the pastor spoke. The women sat on one side outside the hut and the men on the other side, and the pastor and we sat in the middle. As the memorial began to run out everyone could leave a gift. So they gave the family flour of different types, vegetables, a few shillings, or what they had, so the family could get something to eat.

The women who attended the memorial service were dressed in their colorful fabrics, no one had black clothes.


* * *