Läsåret har tre terminer.

Under första terminen har alla barn i vårt projekt fått skolavgifter, böcker, uniformer, gymnastikkläder,strumpor, skor och mat varje dag under 2016.

Vi har två skolor med åttioåtta elever i den ena och sextiotre elever i den andra. Dessutom har vi några familjer med barn i andra skolor som vi stöder på samma sätt.

Termin 1 - Omfattar månaderna januari, februari och mars. Ledigt under april.
Termin 2 - Omfattar månaderna maj, juni och juli. Ledigt under augusti.
Termin 3 - Omfattar månaderna september oktober och november. Ledigt under december.

Efter varje termin får vi betyg på alla barn. Det är ingen som är underkänd. Till vår stora glädje har vi några barn som är ettor i sina respektive klasser.

Nämligen:
Alice i klass 4 som är nummer 1 utav 52 elever.
Gloria i klass 5a som är nummer 1 utav 27 elever.
Peris i klass 5b som är nummer 1 utav 27 elever.
Moses i klass 6 som är nummer 1 utav 49 elever.
Musa i klass 8 som är nummer 1 utav 50 elever.
Dessutom är Ester nummer 6 utav 54 elever i klass 5 och Hope nummer 3 utav 67 elever i klass 3.

I Kenya är barnen helt införstådda med att utbildning är nyckeln till livet och man kämpar verkligen för att lära sig så mycket som möjligt.

Vi har bara ett fåtal elever i gymnasiet som vi hjälper fullt ut beroende på att det är mycket kostsamt eftersom eleverna måste inackorderas på annan ort.

Exempelvis har vi en pojke som kostar 10000 kronor per år och en flicka som kostar 15000 kronor per år.

* * *

THE SCHOOL YEAR

The school year has three terms.

During the first term, all children in our project received school fees, books, uniforms, sneakers, socks, shoes and food every day in 2016.

We take care of two schools - eighty-eight students in one and sixty-three students in the other. In addition, we have some families with children in other schools that we support in the same way.

Term 1 - Covers the months of January, February and March. Holidays during April.
Term 2 - Covers the months of May, June and July. Holidays during August.
Term 3 - Covers the months of September, October and November. Holidays during December.

After each term, we receive grades for all children. No one is failing. To our great joy, we have some children who are best in their respective classes.

These are:
Alice in class 4 is number 1 out of 52 students.
Gloria in class 5a is number 1 out of 27 students.
Peris in class 5b is number 1 out of 27 students.
Moses in class 6 is number 1 out of 49 students.
Musa in class 8 is number 1 out of 50 students.
In addition, Ester is number 6 out of 54 students in class 5 and Hope is number 3 out of 67 students in class 3.

In Kenya, children fully understand that education is the key to life and they really strive to learn as much as possible.

We only take care of a few students in high school that we help fully due to the fact that it is very costly because the students have to be accommodated elsewhere.

For example, we help a boy who costs SEK 10,000 per year and a girl who costs SEK 15,000 per year.

* * *