Vid ett av våra besök i Kenya promenerade vi, som vi brukar göra när vi har någon tid över och inte besöker våra olika skolor, på stranden nedanför vårt hotell vid Indiska Oceanen.

Bland de försäljare som vi brukar göra affärer med träffade vi denna dag en kvinna som vi ibland köper halsband av. Vi stod och pratade om allt möjligt med henne och bland annat frågade vi vad hon tänkte göra över helgen. Hon berättade då att hon var djupt engagerad i en kyrka och att hon tänkte tillbringa en hel del tid där. När hon märkte att vi var intresserade av det kyrkliga livet undrade hon om vi ville komma och besöka henne i kyrkan nästa söndag.

Eftersom skolorna är stängda på söndagarna och vi inte hade något särskilt inbokat tackade vi ja till hennes inbjudan. Hon talade om för oss vid vilken hållplats vi skulle stiga av bussen på vägen mot Mtwapa. Efter en stunds väntan vid busshållplatsen anlände kvinnan med en annan buss.

Vi erinrar oss att det var en molnfri dag och att solen stod i zenit och temperaturen låg en bit över 30 grader. När vi startade vår vandring visade det sig att vår gångstig gick precis vid sidan av den väg på vilken vi kunde ha fortsatt vår bussresa. Vi fick gå vid sidan av vägen c:a en kilometer i värmen innan vi nådde kyrkan.

Utanför kyrkan fanns en busshållplats där vi lika gärna hade kunnat stiga av så vi undrade varför hon hade velat att vi skulle stiga av tidigare. När vi senare funderade över varför hon ville möta oss vid den första hållplatsen förstod vi att hon ville visa för sina vänner att hon hade vita bekanta.

När vi kom in i kyrkan välkomnades vi av pastorn och han talade om för oss att vi var de första vita människorna som besökt hans kyrka. Efter predikan var det dans i kyrkan och det rådde en mycket uppsluppen stämning. Vi blev uppbjudna att dansa med de övriga kyrkobesökarna så det var bara att hänga med så länge vi orkade.

* * *

CHURCH VISIT

On one of our visits to Kenya, we walked, as we usually do when we have some time to spare and do not visit our schools, on the beach below our hotel at the Indian Ocean.

Among the vendors that we usually do business with, we met this day a woman we sometimes buy the necklaces from. We stood and talked about all sorts of things with her and among other things we asked what she was going to do over the weekend. Then she said that she was deeply involved in a church and that she was going to spend a lot of time there. When she saw that we were interested in the religious life, she wondered if we wanted to come and visit her in church next Sunday.

As schools are closed on Sundays, and we had not booked anything in particular we accepted the invitation. She told us at the bus stop we would get off the bus on the way to Mtwapa. After a short wait at the bus stop the woman arrived with another bus.

We recall that it was a clear day and the sun was at its zenith and the temperature was well above 30 degrees. When we started our hike we found that our footpath went just to the side of the road on which we could have continued our bus ride. We had to go by the side of the road about one kilometer in the heat before we reached the church.

Outside the church was a bus stop where we could just as well get off so we wondered why she had wanted us to get off earlier. When we later wondered why she wanted to meet us at the first stop, we knew that she wanted to show her friends that she had white friends.

When we got into the church, we were welcomed by the pastor and he told us that we were the first white men who visited his church. After the sermon, there was dancing in the church and there was a very high-spirited mood. We were to dance with the other church attendees so it was just to hang out with as long as we could.

* * *


Den kvinna som tog oss med till kyrkan.Hon sjöng psalmen "O store Gud" på Swahili för oss där.

(The woman who took us to the church. She sang a psalm "Oh Great God" in swahili for us there.)