Till att börja med hjälpte vi en del familjer som blivit våra goda vänner med skolgång för barnen. När vi berättade för våra vänner och släktingar vad vi gjorde i Kenya var det många som erbjöd sig att hjälpa till. Ett exempel på detta var att en kvinnlig bekant med konstnärliga anlag anordnade en konstutställning med försäljning av tavlor och skänkte hela behållningen till vårt projekt. När tidningarna började skriva om detta ökade intresset för vår verksamhet här på orten och många erbjöd sig att stödja oss.

Efterhand började människor fråga oss: "Kan vi få ett eget barn som vi kan betala skolavgifterna för?" Detta spred sig också med påföljd att vi idag har c:a 60 barn som har fadderföräldrar genom oss.

En stor inkomstkälla för vårt projekt är en Basar som vi anordnar i oktober varje år. Oskarshamns Församling upplåter sitt Församlingshem till oss för detta ändamål, vilket vi är mycket tacksamma för. Vinster på de lotterier som säljs på Basaren skänkes av företag och affärer på orten vilket vi också är mycket tacksamma för. Vi får även ekonomisk hjälp av olika organisationer, kyrkoförsamlingar, privatpersoner samt dödsbon som låter inkomna medel i samband med begravningar gå till vår verksamhet.

Vidare är vi ofta ute vid olika sammankomster och visar bilder och berättar om vår verksamhet. Detta gör vi helt ideellt och alla medel som eventuellt samlas in vid sammankomsterna går oavkortat till vår verksamhet.  

* * *
HOW IT HAS BEGUN

To begin with, we helped some families that have become our good friends with the education for their children. When we told our friends and relatives what we did in Kenya, there were many who offered their help. An example of this was that our friend, a woman with artistic talent, organized an art exhibition with the sale of paintings and donated all the income to our project. When the newspapers started writing about this increased interest in our activities in the local community and many offered support.

Afterwards, people began to ask: "Can we have a separate child we can pay school fees for?" This also has grown with the result that we now have about 60 children who have got sponsor parents, thanks to us.

A major source of income for our project is a bazaar that we organize
in October every year. Oskarshamn's Church Congregation grants the parish to us for this purpose, which we are very grateful for. Prizes for the lotteries sold during the bazaar are bestowed by the local businesses and shops, which we are very grateful for. We also get financial help of various organizations, church congregations, individuals and even some founds gathered during funerals go to our projects.

Furthermore, we are often away at various gatherings showing pictures and speaking about our projects. We do this on a voluntary basis and all the funds that may be collected at the meetings go directly to
our projects.

* * *