Det finns mycket information i massmedia att man ska köpa en get och ge till de fattiga. Om detta ska ske så måste man se till att geten kan stängas in på kvällen så inte tjuvar kan stjäla den. Man måste också se till att det finns mycket gräs och att geten har en yta som är tillåten att äta på. Det måste finnas tillgång till färskt vatten.

Vi fick önskemål från 2 vänner i februari att köpa 2 getter som present till någon familj. Det var ett stort uppdrag som vi jobbade med och dessutom måste det vara en seriös familj som vill ta hand om dessa djur.

Det blev en familj som vi känt sedan vi gjorde första resan till Kenya. De har 4 barn och Pappan har byggt en hydda gjord av lera korallstenar och kogödsel om det går att få tag på. Inne i hyddan är det jordgolv.

Han gjorde en utbyggnad på sidan av hyddan på 2.5 x 2.5 meter och gjöt cementgolv för att kunna rengöra det och la sedan aluminiumplåt på taket.

Sedan köpte han 2 getter en som är brun och svart och en som är svart och vit i 2-årsåldern. Kvittot på getterna är vedimerat med tumavtryck av säljaren köparen och 2 vittnen.

Vi fick ett meddelande i juli att allt var bra med både familjen och getterna.

När vi kom i november så var båda dräktiga och förväntades att nedkomma under tiden vi är här, och i måndags kväll var det dags för den första killingen att se dagens ljus och då föddes en svart liten pojkkilling med en vit fläck i pannan. Efter 2 dygn kom nästa på natten en liten flickkilling som också är svart. Hela familjen var samlad vid båda tillfällena och för barnen var det en stor händelse att berätta om i skolan.

Den ena geten tog väl hand om sin killing och slickade henne ren men den andra geten fick hjälp av Pappan i familjen för att göra honom ren.

Här i Kenya anses man vara rik om men har en get.

Detta är hjälp till självhjälp och vi hoppas familjen ska kunna få mat för dan i fortsättningen.

* * *

GOAT PROJECT


There is plenty of information in the media that one can buy a goat and give it to the poor. For this to happen, one has to make sure that the goat can be closed during the night, so thieves can not steal it. One must also ensure that there is a lot of grass and that the goat has a surface that it is allowed to eat at. There must be access to fresh water too.

We have received requests from our two friends in February to buy two goats as a gift for any family. It was a huge task that we worked with and in addition, there must be a dedicated family that would take care of these animals.

There was a family that we have known since we made our first trip to Kenya. They have four children and their father have built a hut made ​​of mud, coral stones and cow manure he could get hold of. Inside the hut, there is a soil floor.

He made an 2.5 x 2.5 meters big extension on the side of the hut and poured cement floor for cleaning purposes and then added aluminum plate on the roof.

Then he bought two goats, one that is brown and black and one that is black and white, both two years old. The contract for the goats was signed with the thumbprints of the seller, the buyer and two witnesses.

We received a notice in July that all was well with both the family and the goats.

When we arrived in November both goats were pregnant and expected to give birth during the time we were there, and one Monday night it was time for the first goatling to see the light of day. It was a little, black male goat with a white spot on its forehead. After two days came the next goatling at night - a little female goat who also was black. The whole family was gathered on both occasions and for the kids it was a great event to talk about at school.

One goat took good care of his goatling and licked her clean but the second goat was assisted by father of the family to make him clean.

Here in Kenya one is considered to be rich having a goat.

This is a help to self-help, and we hope the family will be able to get food for the day in the future.


* * *