I vår verksamhet är det skolornas ledning som bestämmer vilka barn som ska få gå i skolan. Det fanns 2 barn en flicka 4 år och en pojke 7 år med olika synfel som vi ville kolla upp. Vi beställde tid på ett stort sjukhus 6 mil från Utange Baptist School, det största sjukhuset i östra Kenya, och åkte tidigt en morgon tillsammans med flickans pappa, pojkens mamma och chefen för skolan.

Transporten av oss skedde med lokalbuss. Efter någon mil lutade sig pojken till Asta och sa att han var så hungrig och då stannade vi i Mombasa centrum och gick in på en liten bar som serverade te och bröd. Det som inte barnen åt upp fick de i ett papper som de kunde äta senare på dagen. Efter detta tog vi en annan lokalbuss och fortsatte till färjeläget och där fick vi stiga av och åka färja över sundet där det passerar de största båtar som finns i hela världen. Mombasa har den största hamnen i hela Östafrika.

Vi tog en ny lokalbuss och åkte några mil tills vi kom till sjukhuset. Efter att vi anmält vår ankomst fick vi sitta en liten stund. Sedan blev barnen kollade på 2 stationer av personal som noga gick igenom bokstäver på syntavla, färger och deras förståelse när de läste. Efter det blev de kallade till en kvinnlig volontärdoktor från England.Hon fortsatte undersöknignen bland annat med att lysa i ögonen och konstaterade att pojken hade ingen syn på sitt högra öga. Mamman berättade då att när han var 3 år stod han under ett mangoträd när de högg ner frukterna och då lossnade en metallbit från den stora masheteskniven och hamnade i ögat. Det fanns ingen metall i ögat nu men det fanns inget liv i ögat. Hur skulle de reagera undrar man... Mamman upplevde en stor tacksamhet för att få veta hur det var, hon hade varit så ängslig och till pojken sa läkaren "Du kan inte bli astronaut inte pilot men en bra bilförare kan du bli, så bara var duktig i skolan!" Han blev så glad...

Vid undersökningen av flickan konstaterades att hon har 100% god syn på båda ögonen och var vindögd  men det skulle inte åtgärdas något för hennes del i nuläget. Vi gick till receptionen för att betala och fick ett kvitto på 150 Kenyanska shilling (15 kronor).

Resan tur och retur kostade cirka 120 kronor för oss 6. Som belöning fick barnen en stor påse godis vardera för att de varit så duktiga hela dagen. I kenyanernas kultur är de alltid sugna på godis både vuxna och barn eftersom de aldrig har möjlighet att köpa på grund av sin fattigdom, och nu fick de ta till familjen så alla fick smaka.

* * *
YOU CAN BE A GOOD DRIVER

In our project, this is for the school management to decide which children should go to school. There were once two children - a girl four years old and a boy seven years old with different vision problems that we wanted to check up. We ordered time at a major hospital 60 km from Utange Baptist School, the largest hospital in eastern Kenya, and went early one morning along with the girl's father, the boy's mother and the principle of school.

We were transported be the local bus. After 10 km leaned the boy to Asta and said he was very hungry so when we stopped in Mombasa town center we went to a small bar that served tea and bread. All that the kids could not eat it up on the place colud get wraped in a paper to eat later during the day. After this, we took another local bus and went to the ferry station where we had to get off and take the ferry across the strait. There there are passing the largest boats that are found throughout the world. Mombasa is the largest port in the whole East Africa.

We took a new local bus until we got to the hospital. After we notified our arrival we had to sit for a little while. Then the children were checked at two stations by staff who carefully went through the letters on the eye chart, colors, and their understanding when they read. After that they were called to a female volunteer doctor from England.

She continued testing among other things, to shine in the eyes and found out that the boy had no vision in his right eye. The mother told me that when he was three years old he stood under a mango tree when they cut down the fruits, and then a piece of metal from the large knife got up in his eye. There was no metal in the eye now but there was no life in the eye either. How would they react to that we wondered...

The mother experienced a great gratitude to be told what the diagnosis was, she had been so anxious and to the boy the doctor said, "You can not become an astronaut, nor a pilot, but a good driver you may be, so just be
good at school! " The boy was so happy...

The investigation of the girl revealed that she had 100% good vision in both eyes and was just squinting but it would not be possible to do anything for her part in the current situation. We went to the reception to pay and got a bill for 150 Kenyan shillings (15 crowns).

The round trip cost about 120 SEK for all six of us. As a reward the kids got a big bag of candies each for being so nice all day. In Kenya they are always hungry for sweets, both adults and children as they never have the opportunity to buy them because of their poverty, and now they could take sweets to their families so everyone could taste that.

* * *